خانه / تجهيزات / تجهيزات بتن و سنگدانه

تجهيزات بتن و سنگدانه

بتن و سنگدانه:

-جك بتن شكن ديجيتال(۲۰۰ تني)

جک

-جك بتن شكن آنالوگ ۱۵۰ تني

جک2

-قالبهاي مخصوص نمونه گيري مكعبي و استوانه اي از بتن تازه در محل

-قالبهاي مخصوص نمونه گيري مكعبي ۵*۵*۵ از گروت و ملات

-دستگاه اسلامپ آزمايش رواني بتن

-دستگاه آزمايش هواي بتن

هوای بتن

-دستگاه لود سل

لود سل

-دستگاه چكش اشميت ازمايش تخمين مقاومت فشاري بتن سخت شده  (غير مخرب بتن)

-دستگاه كر گيري از بتن سخت شده (مخرب بتن)

-دستگاه لوس آنجلس(آزمايش درصد سايش سنگدانه)

لس انجلس

-دستگاه حوضچه ساندس

ساندس

-مجموعه كامل آزمايش ارزش ماسه اي

-دستگاه كوليس تناسبي آزمايش(تورق و تطويل)سنگدانه