خانه / تجهيزات / تجهیزات خاك

تجهیزات خاك

خاک:

-دستگاه حفاری با لوازم مربوطه

IMG_20150929_164900

-لوازم آزمایش نفوذ استاندارد و نمونه گیرهای مربوطه(S.P.T)

spt

-نمونه گیر شلبی و کرکاتر

شلبی

-دستگاه سه محوری با کلیه ملحقات

سه محوره

-دستگاه تک محوری با کلیه ملحقات

تک محوره

-دستگاه برش مستقیم(۳۰*۳۰)با کلیه ملحقات

برش 30

-دستگاه برش مستقیم(۱۰*۱۰)با کلیه ملحقات

برش10

-دستگاه C.B.R با کلیه ملحقات

cbr

-دستگاه تععین حد روانی و خمیری(کاساگراند)با کلیه ملحقات

کاساگراند

-مجموعه کامل هیدرومتری

هیدرومتری

-انواع ترازوی آزمایشگاهی با حساسیت های ۱ و ۰٫۱ و ۰٫۰۱ گرم

-مجموعه کامل آزمایش بار گذاری صفحه با کلیه ملحقات

-مجموعه کامل آزمایش دانسیته صحرایی

-مجموعه کامل آزمایش تراکم

-دستگاه کوارتر مصالح

کوارتر

-دستگاه شیکر

شیکر

-سری کامل الک آزمایشگاهی

-دستگاه گرمخانه(آون)۲۰۰ لیتری و ۱۵۰ لیتری

اون

-دستگاه آزمایش مقاومت الکتریکی خاک

-دستگاه تحکیم

تحکیم