خانه / بتن / الزامات مطالعات ژئوتكنيك پروژه هاي ساختماني

الزامات مطالعات ژئوتكنيك پروژه هاي ساختماني

الف: اقدامات اوليه
۱٫ زمین شروع عملیات حفاری بایستی حداقل ۳ روز قبل از شروع کار طی یک نامه رسمی از طرف
شرکت مشاور ژئوتکنیک اعلام شده و نامه مذکور در دبیرخانه سازمان نظام مهندسی البرز ثبت
گردد. در این نامه ضمن معرفی مشخصات کلی پروژه، دستور نقشه، برنامه زمان بندی آزمایشهای
صحرایی و آزمایشگاهی و همچنین تواتر و نوع نمونه برداری نیز بیان می گردد.

۲٫ برنامه زمان بندی شامل: آدرس، نام مالک، پلاک ثبتی، نام و شماره تماس کارشناس مقیم، زمان
شروع حفاری ها به تفکیک مدت برآورد انجام حفاری، تعداد و عمق گمانه ها به تفکیک، تعداد و
عمق چاهک ها به تفکیک، تعداد آزمایش های بارگذاری صفحه، برش برجا و دانهول میباشد.
ب: حفاري گمانه و چاهك
۱٫ تعداد و عمق گمانهها لازم است مطابق آخرین ویرایش مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان باشد.
آرایش گمانه ها نیز باید به نحوی باشد که نتایج حاصله تا حدود زیادی بیانگر وضعیت کل مساحت زمین مورد مطالعه باشد. با توجه به الزامات استاندارد ۲۰۲۲ برای تعیین تیپ زمین، عمق حداقل یکی از گمانه ها از زیر تراز شالوده بایستی بیش از ۳۲ متر باشد.
۲٫ لایه بندی خاک در ضمن حفاری تعیین میگردد و بر اساس آن تعداد لایه های اصلی ساختگاه مشخص خواهد شد. لوگ گمانه بر اساس اطلاعات آزمایشگاهی و صحرایی به صورت استاندارد ارائه خواهد شد.
۳٫ برای شناسایی لایه های خاک به منظور ارائه طرح پایدارسازی گود بالاخص در خاکهای درشت دانه، با رعایت ملزومات ایمنی مطرح شده در مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان، حفاری چاه در محیط زمین انجام خواهد شد. عمق و تعداد چاهها مطابق آخرین ویرایش مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان باشد. آرایش چاهها باید به نحوی باشد که نتایج حاصله تا حدود زیادی بیانگر وضعیت تمامی محیط مورد مطالعه باشد. در صورت امکان، حفاری چاه یا گمانه در زمینهای مجاور به منظور شناسایی شرایط لایه های خاک پشت سازه نگهبان نیز توصیه میشود.
۴٫ پس از اتمام حفاری گمانه، بایستی لوله پلیکا در داخل گمانه و تا عمق نهایی نصب شده و داخل گمانه تمیز گردد، به گونهای که عمق حفاری به مدت یک ماه قابل کنترل و اندازه گیری باشد.
همچنین سرگمانه بایستی با بلوک بتنی نشانه گذاری شده و تا زمان بازرسی کارشناسان سازمان نظام مهندسی و تائید گزارش حفظ گردد.
ج: آزمايشهاي صحرايي
۱٫ آزمایش نفوذ استاندارد( SPT ): انجام این آزمایش در گمانه های ماشینی ضروری میباشد. توالی انجام آزمایش در عمق گمانه حداکثر ۲ متر است. جزئیات انجام آزمایش مطابق نشریه شماره ۲۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همچنین استاندارد ASTM میباشد. در خاکهای ماسهای و ریزدانه این آزمایش با نمونه گیر استاندارد و همراه نمونه گیری خواهد بود. در خاکهای شنی، این آزمایش با استفاده از نوک مخروطی و اعمال ضریب تبدیل مناسب قابل انجام است.
۲ .آزمایش دانسیته صحرایی: برای تمام مواردی که حفاری چاه در صحرا صورت می پذیرد، انجام این آزمایش در لایههای اصلی ضرورت دارد.
۳ .آزمایش بارگذاری صفحه و پرسیومتری: در مواردی که تعداد کل طبقات ساختمان بیشتر از ۱۲ سقف و یا عمق گود بیش از ۱۲ متر باشد، لازم است آزمایش بارگذاری صفحه برای تعیین مدول عکس العمل بستر و تغییرات مدول الاستیسیته در ارتفاع گود انجام شود.در صورت عدم امکان حفاری چاه، به جای آزمایش بارگذاری صفحه میتوان آزمایش پرسیومتری انجام داد.
۴٫ آزمایش تعیین سرعت موج برشی (درون چاهی): طبق بند ۱ ۴ ۲ آئین نامه ۲۰۲۲ ویرایش چهارم – –
تعیین طبقه بندی نوع زمین باید براساس مقدار سرعت موج برشی Vs صورت گیرد، لیکن در صورت دسترسی نداشتن به آن می توان در خاک های دانه ای با اندازه کوچکتر از شن متوسط از تعداد ضربات نفوذ استاندارد و در خاک های چسبنده از مقاومت برشی زهکشی نشده استفاده نمود.
۵٫ آزمایش برش پره ( VST ): در لایه های ریزدانه اشباع نرم تا متوسط، انجام آزمایش برش پره برای تعیین مقاومت برشی زهکشی نشده توصیه میشود.
۶٫ آزمایش رادار نفوذی ( GPR ): انجام این آزمایش برای مواردی که ساختگاه مشکوک به وجود قنات و یا حفره و یا فضاهای انحلال یافته بوده و از طرفی وجود قنات نقش قابل توجهی در محاسبات پایدارسازی گود و سایر محاسبات داشته باشد، ضرورت دارد.
د: آزمايشهاي آزمايشگاهي
۱ .آزمایشهای تعیین خصوصیات فیزیکی خاک شامل تعیین درصد رطوبت، دانه بندی، هیدرومتری، حدود اتربرگ برای بخش ریزدانه خاک، تعیین دانسیته خاک با موم گیری و … برای تمام لایه های اصلی ساختگاه انجام خواهد شد.
۲ .برای هر یک از لایه های اصلی خاک مشاهده شده در هر گمانه انجام حداقل یک آزمایش سه محوری و یا برش مستقیم ضرورت دارد. در هر صورت به ازای هر ده متر از یک گمانه لازم است حداقل یک آزمایش مقاومت برشی انجام شود. در خاکهای درشت دانه این آزمایش با استفاده از مصالح حاصل از حفاری چاه و با توجه به دانسیته تعیین شده در صحرا انجام می گردد. در خاکهای درشت دانه حاوی شن، آزمایش برش مستقیم با ابعاد ۳۲  ۳۲ سانتیمتر انجام خواهد شد. در لایه های ریزدانه بایستی نمونه دست نخورده تهیه شده و آزمایش برش مستقیم یا سه محوری و یا تک محوری انجام شود.
۳ .در صورتی که سطح آب زیر زمینی منطقه بالا است و یا به دلایلی ممکن است در اثر نفوذ آبهای سطحی بخشی از خاک اشباع گردد، آزمایشهای برش مستقیم و سه محوری مطابق استاندارد(ASTM)هم در درشت دانه و هم در ریزدانه( در شرایط اشباع) انجام خواهند شد.
۴ .در صورتی که نمونه به صورت ریمولد تهیه شود، لازم است تراکم آزمایشگاهی معادل تراکم واقعی صحرایی باشد که بر اساس آزمایش دانسیته صحرایی و یا دانسیته حاصل از نمونه های موم گیری شده، تعیین می شود.
۵٫ انجام آزمایش تحکیم بر روی نمونه های دست نخورده تهیه شده از لایه های ریزدانه اشباع الزامی است.
۶ .انجام آزمایشهای شیمیایی خاک شامل تعیین درصد کلر، درصد سولفات و PH خاک در تراز شالوده و دیوارهای حائل ضروری است.
ه: اقدامات پاياني
۱ .ارائه استعلام تاسیسات در گزارش ژئوتکنیک برای سازه هایی که در مجاورت خیابان های اصلی می باشد الزامی است و برای سازه هایی که در خیابان های فرعی و محلات می باشد ارائه استعلام به سازمان الزامی نمی باشد.
۲ .ارائه فیلم های مربوط به رادکشی، تحویل گمانه و آزمایش درون چاهی بدون توقف به همراه گزارش ژئوتکنیک الزامی می باشد.
۳٫ در گزارش هایی که نیاز به طراحی سازه نگهبان نیلینگ برای پایدار سازی گود می باشد، شیب زمین باید در نقشه های اجرایی لحاظ گردد.
۴٫ جهت تائید نهایی و ممهور نمودن گزارش ضروری است برگه های مربوط به خلاصه گزارش
شهرداری، خلاصه مطالعات ژئوتکنیک و نقشه های پایدار سازی گود به امضای مدیرعامل و مسئول فنی شرکت رسیده و با دو مهر مورد تائید سازمان ممهور شده باشد.

در پایان ،قابل ذکر است که هدف اصلی ما ارائه خدمات صادقانه به شما کارفرمایان محترم می باشد.

درباره ی admin

همچنین ببینید

انجام آزمايش هاي ژئوفيزيك

انجام آزمايش دانهول در سراسر كشور و ارائه گزارش مطابق با آيين نامه ٢٨٠٠ ساختمان ...