خانه / بتن / شرکت مهندسی بتن آزمایش کرج

شرکت مهندسی بتن آزمایش کرج

( ( با بیش از ۱۲ سال تجربھ در پروژه عمرانی و ملی ازسال ۱۳۸۲
شرکت مھندسی بتن آزمایش کرج
”دارای پروانھ حقوقی خدمات فنی آزمایشگاھی ( ژئوتکنیک ) از اداره کل راه و شھرسازی استان البرز”
”دارای تاییدیھ صلاحیت خاک و بتن از اداره کل استاندارد استان البرز ( آزمایشگاه ھمکار )”
”عضوھیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمائی خدمات فنی آزمایشگاھی ساختمان استان البرز”
”عضو حقوقی سازمان نظام مھندسی ساختمان استان البرز”
معرفی شرکت :
شرکت مھندسی بتن آزمایش کرج باھدف ارتقای سطح کیفی ساخت وساز و با بھره
گیری از تجربھ ودانش متخصصین بومی در سال ۱۳۸۲ تاسیس گردید . امید است با
یاری خداوند بتوانیم با ارائھ خدمات و با رعایت سھ اصل سرعت – دقت و سلامت
یاریگر صنعت ساختمان کشور عزیزمان ایران باشیم.
از جملھ مراکزی کھ این شرکت افتخار ھمکاری با آنھا راداشتھ عبارتند از :
-۱ – جھاد کشاورزی ساوجبلاغ (آب و خاک) پروژه ھای سعید آباد ، نمکلان ، سرخاب و…
۲– گروه صنعتی زرماکارون پروژه ھای نوشین ساز- آرد زر- زرترابر و فرھیختگان زرنام
(ھشتگرد)
۳– پروژه تعاونی مسکن زمین شناسی کل کشور (وردآورد)
۴ – پروژه تجاری اداری بل سنتر (کرج)
۵ – پروژه برج کیان (تھران)
۶ – گروه صنعتی کرمان خودرو پروژه ھای مروارید اندیشمندان (کرج) مدیران خودرو (تھران)
۷ – شرکت شفای ساری پروژه تولید مواد اولیھ آنتی بیوتیک (ساوجبلاغ)
۸ – پروژه آزمایشگاه ھای صنایع برق (شھرک تحقیقاتی کاوش – ساوجبلاغ)
۸ – پروژه بیمارستان تخت جمشید (کرج)
۹ – پروژه مجتمع تجاری اشکان (مسکن مھر ماھدشت)
۱۰ – پروژه کارخانھ کیمیا دارو سپھر (اشتھارد)
۱۱ – پروژه مجتمع تجاری مسکونی فردیس (کرج)
۱۲ – پروژه احداث مجتمع دامپروری و کشاورزی ملارد شیر (ساوجبلاغ)
-۱۳ پروژه مجتمع تجاری رونیکا (مھرشھر کرج)
-۱۴ پروژه طرح توسعھ کارخانھ فولاد چدن آذر (اشتھارد)
– و ده ھا پروژه ساختمانی در سطح استان البرز
تجھیزات شرکت :
خاک
– دستگاه حفاری با لوازم مربوطھ
و نمونھ گیرھای مربوطھ (S.P.T ) – لوازم آزمایش نفوذ استاندارد
– نمونھ گیر شلبی و کرکاتر
-دستگاه سھ محوری با کلیھ ملحقات
– دستگاه سھ محوری با کلیھ ملحقات
– دستگاه برش با کلیھ ملحقات
– دستگاه سی.بی.آر با کلیھ ملحقات
– دستگاه حد روانی (کاسا گراند )با کلیھ ملحقات
– مجموعھ کامل ھیدرومتری
– انواع ترازوی آزمایشگاھی با حساسیت ۱و ۰٫۱ و ۰٫۰۱ گرم
– مجموعھ کامل آزمایش دانسیتھ صحرائی (سندباتل- پلیت و…)
– مجموعھ کامل آزمایش تراکم (مولد کمپکشن- چکش کمپکشن و…)
– مجموعھ کامل آزمایش بارگذاری صفحھ با کلیھ ملحقات
– دستگاه کوارتر
– دستگاه شیکر
– سری کامل الک آزمایشگاه جھت دانھ بندی مصالح
– دستگاه گرماخانھ (اون) ۲۰۰ لیتری و ۱۵۰ لیتری
– دستگاه آزمایش مقاوت الکتریکی خاک
بتن و سنگدانھ
– جک بتن شکن دیجیتال ۲۰۰ تنی
– جک بتن شکن آنالوگ ۱۵۰ تنی
– قالب ھای مخصوص نمونھ گیری مکعبی و استوانھ ای از بتن تازه در محل
۵ از گروت و ملات *۵* – قالب ھای مخصوص نمونھ گیری مکعبی ۵
– دستگاه اسلامپ آزمایش افت بتن
– دستگاه آزمایش ھوای بتن
– دستگاه لود سل
– دستگاه چکش اشمیت آزمایش مقاومت فشاری بتن
– دستگاه کرگیری از بتن سخت شده
– دستگاه لوس آنجلس آزمایش درصد سایش سنگدانھ
– دستگاه حوضچھ ساندس
– مجموعھ کامل آزمایش ارزش ماسھ ای
– دستگاه کولیس تناسبی آزمایش (تورق و تطویل) سنگدانھ درشت
آسفالت
– دستگاه مارشال آزمایش مقاوت آسفالت
– دستگاه سانتریفیوژ آزمایش درصد قیر و دانھ بندی آسفالت
– دستگاه چکش مخصوص برای تراکم آسفالت
– حمام مخصوص نمونھ آسفالت
– نمونھ گیرھای مخصوص آسفالت
خدمات شرکت :
– حفر گمانھ دستی یا ماشینی جھت شناسایی لایھ ھای زیرین و نمونھ برداری ممتد
از اعماق مختلف وانجام آزمایشات صحرائی مربوطھ براساس نوع مصالح ( ریزدانھ
یا درشت دانھ ) و ارائھ لاگ صحرای جداگانھ برای ھرگمانھ
– انجام کلیھ آزمایشات مکانیک خاک در آزمایشگاه مرکزی شرکت جھت تعیین
ضریب باربری و مقاومت مجاز خاک
– ارائھ گزارش ژئوتکنیک ( مکانیک خاک) معتبر ورسمی
– انجام آزمایشات مربوطھ بھ شیمی خاک ( درصد سولفات – درصد کلرو… خاک)
– کنترل کیفی بتن ھنگام بتن ریزی و نمونھ برداری از بتن تازه وکنترل دمای بتن و
آزمایش اسلامپ درمحل
– آزمایش چکش اشمیت ( غیر مخرب) و کرگیری (مخرب) از بتن سخت شده
– نگھداری از نمونھ ھای بتن درحوضچھ ھای مخصوص و آزمایش مقاومت فشاری
بتن
– نمونھ گیری از گروت و ملات تازه در محل و انجام آزمایشات مربوطھ
– کنترل کیفی آسفالت (دما) درھنگام انجام عملیات درمحل و نمونھ برداری از
آسفالت
– انجام آزمایشات مربوطھ روی نمونھ ھای آسفالت ( دانھ بندی – درصد قیرو …)
– انجام آزمایش سینی برای اندازه گیری قیر مصرفی در لایھ ھای پریم کت و تک
کت
– کنترل کیفی مصالح مورد استفاده درزیرسازی و انجام آزمایشات مربوطھ ( دانھ بندی –
دانسیتھ صحرائی و…)
– ارائھ دیتا شیت ھای معتبر و رسمی
شرکت مھندسی بتن آزمایش کرج
آدرس : رجایی شھر، بلوار انقلاب، بین سنبل ونسترن،پلاک ۸
۰۲۶ – تلفکس : ۳۴۴۰۲۱۲۴
www.betonazmayesh.ir
betonazmayesh@yahoo.com

درباره ی admin

همچنین ببینید

انجام آزمايش هاي ژئوفيزيك

انجام آزمايش دانهول در سراسر كشور و ارائه گزارش مطابق با آيين نامه ٢٨٠٠ ساختمان ...